Mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött


A Felek megerősítik a nemzetközi jog általános elvei iránti elkötelezettségüket, amint azokat meghatározzák az Egyesült Nemzetek Alapokmányának célkitűzései és elvei, és újólag megerősítette az ENSZ Közgyűlésének - az államoknak az ENSZ Alapokmányával összhangban lévő baráti kapcsolatait és együttműködését szabályozó nemzetközi jogi elvekről a dohányzás hatása a bőrre - A Felek megerősítik elkötelezettségüket az iránt, hogy - egymással szemben fennálló nemzetközi kötelezettségeik teljesítése révén - folytassák együttműködésüket a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok köztük a millenniumi fejlesztési célok teljes megvalósítása érdekében.

mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött

Ez a jelen megállapodás alapvető elemét képezi. Megerősítik továbbá elkötelezettségüket a A Felek megerősítik elkötelezettségüket a fenntartható fejlődés valamennyi dimenziójának támogatása, az éghajlatváltozás és a globalizáció által támasztott kihívásokkal kapcsolatos együttműködés, mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött a nemzetközileg elfogadott fejlesztési célok - így a millenniumi fejlesztési célok - megvalósításához való hozzájárulás iránt.

A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodáson alapuló valamennyi együttműködési tevékenység megvalósítása során figyelembe veszik egymás fejlettségét, szükségleteit és kapacitását.

A Felek megerősítik, hogy a kereskedelem fontos szerepet játszik a fejlődésben, és a preferenciális kereskedelmi programok segítenek előmozdítani a fejlődő országok, köztük Vietnam fejlődését. A Felek megállapodnak abban, hogy az e megállapodás szerinti együttműködést vonatkozó törvényi, rendeleti és egyéb rendelkezéseikkel összhangban folytatják. A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy e területeken szemináriumok, konferenciák szervezésén és egyéb kapcsolódó tevékenységeken keresztül fokozzák az agytrösztök, tudósok, nem kormányzati szervezetek, vállalkozások és a média közötti együttműködést, feltéve, hogy az ilyen együttműködés a Felek kölcsönös hozzájárulásán alapul.

A Felek megállapodnak abban, hogy a párbeszéd és együttműködés e megállapodás hatálya alá tartozó valamennyi területén a kapcsolódó tevékenységeket kétoldalú vagy regionális keretek között, illetve e keret vegyes alkalmazása révén hajtják végre, miközben megfelelő hangsúlyt kapnak a kétoldalú együttműködésben érintett ügyek. A megfelelő keret kiválasztásakor a Felek törekedni fognak az érdekelt felekre gyakorolt lehető legnagyobb hatás elérésére és valamennyi érdekelt fél részvételének megerősítésére, miközben - a politikai és intézményi megvalósíthatóság figyelembevételével - a lehető legjobban kihasználják a rendelkezésre álló erőforrásokat, és biztosítják az Unió és ASEAN részvételével zajló egyéb tevékenységekkel való összhangot.

Az együttműködés adott esetben kiterjedhet az ASEAN-integráció támogatására és a közösségépítésre is. A Felek adott esetben kiterjeszthetik a pénzügyi támogatást a megállapodás hatálya alá tartozó vagy ahhoz kapcsolódó területeken folytatott együttműködési tevékenységekre, a saját pénzügyi eljárásaikkal és forrásaikkal összhangban.

Kapcsolatteremtő felület a koronavírus leküzdésének érdekében

Az együttműködés különösen támogathatja a vietnami társadalmi-gazdasági reformok végrehajtását, és a kapacitásépítési intézkedések körében magában foglalhatja képzési programok, munkaértekezletek és szemináriumok megrendezését, szakértők cseréjét, tanulmányok készítését és a Felek által - az adományozó fejlesztési-segítségnyújtási stratégiáinak megfelelően - megállapított egyéb tevékenységeket.

CÍM 5. A fejlesztési együttműködés központi célkitűzéseit a millenniumi fejlesztési célok megvalósítása mellett a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés és a világgazdaságba való integráció jelenti. A fejlesztési együttműködés célkitűzései figyelembe veszik Vietnam társadalmi-gazdasági fejlesztési stratégiáit és programjait.

A Felek elismerik, hogy a közöttük létrejövő fejlesztési együttműködés alapvető jelentőséggel bír Mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött fejlesztési feladatainak megoldása szempontjából. A Felek megállapodnak abban, hogy saját eljárásaiknak és forrásaiknak megfelelően fokozzák az együttműködési tevékenységeket.

WHO cikkek « MEDINFO

A Felek megállapodnak abban, hogy az e cím hatálya alá tartozó együttműködés valamennyi területe vonatkozásában kétoldalú vagy regionális szinten, vagy e szintek vegyes alkalmazása révén fejtik ki tevékenységeiket, beleértve a háromoldalú együttműködést is.

A Felek közötti együttműködés a következő formákat öltheti: a programokhoz és projektekhez nyújtott fejlesztési és technikai segítség, a Felek megállapodásának megfelelően; b kapacitásépítés képzési programok, munkaértekezletek és szemináriumok megrendezésén, szakértők cseréjén, tanulmányok készítésén és a Felek közös kutatásán keresztül; c adott esetben a fejlesztésfinanszírozás egyéb formáinak megfontolása; d a segélyhatékonyság bevált módszereire vonatkozó információk cseréje.

CÍM 8. A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi stabilitást és biztonságot veszélyeztető tényezők közül az egyik legfenyegetőbb a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik állami és nem állami szereplők körében való elterjedése, ugyanakkor újólag megerősítik a Felek törvényes jogait a biológiai, vegyi és nukleáris technológia, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyagok békés célú kutatására, fejlesztésére, használatára, kereskedelmére és továbbadására vonatkozóan, azon szerződéseknek és egyezményeknek megfelelően, amelyeknek részesei.

mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött

A Felek ezért megállapodnak abban, hogy együttműködnek, és hozzájárulnak a tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedésének megakadályozásához a leszerelésről és az elterjedés megakadályozásáról szóló, a Felekre vonatkozó nemzetközi szerződések és megállapodások alapján fennálló kötelezettségeik, valamint vonatkozó nemzetközi kötelezettségeik teljes körű betartásával és nemzeti szintű végrehajtásával.

A Felek megállapodnak, hogy e rendelkezés a megállapodás lényeges elemét képezi.

A tüdőrák az egyik legalattomosabb daganatos betegség — interjú a Korányi főigazgatójával Megjelent: Dohányzás A dohányzás a tüdőrák legfontosabb ismert kockázati tényezője — jelentette ki az egészseg. Kovács Gábor szavai szerint a tüdőrák a leggyakrabban előforduló daganattípus, ezen belül is az egyik legkevésbé gyógyítható. A magyarok esetében mindkét nem tekintetében vezető halálok a tüdőrák, férfiak esetében csökkenés, míg a nőknél emelkedő halálozás látszik. Az eltérő folyamatok mögött a nemekre jellemző dohányzási szokások különbözősége áll.

A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek és közreműködnek a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése elleni küzdelemben a következők révén: a valamennyi egyéb vonatkozó nemzetközi szerződés és megállapodás aláírásának, megerősítésének, illetve az azokhoz történő csatlakozásnak, mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött vonatkozó kötelezettségeik teljes körű végrehajtásának előmozdítása; b kellő figyelemmel a Felek kapacitására, hatékony nemzeti exportellenőrzési rendszer létrehozása, amely ellenőrzi a tömegpusztító fegyverekkel kapcsolatos áruk exportját és tranzitját beleértve a kettős felhasználású technológiák esetében a tömegpusztító fegyverként való végfelhasználás ellenőrzésétvalamint hatékony szankciók kilátásba helyezése az exportellenőrzés megsértése esetére az Mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött BT-határozatnak megfelelően, az általános és jogszerű import- és exporttevékenységek és pénzügyi tranzakciók sérelme nélkül.

Ez támogatás nyújtására is kiterjedhet, a kapacitásépítést is beleértve. A Felek megállapodnak abban, hogy rendszeres politikai párbeszédet folytatnak, amely ezeket az elemeket kíséri és egységes keretbe foglalja.

A Felek elismerik, hogy a kézi- és könnyűfegyverek tiltott gyártásának, továbbadásának és forgalmazásának minden vonatkozása ideértve azok túlzott Leszokni akarok a dohányzásról és ellenőrizetlen elterjedése továbbra is komoly fenyegetést jelent a békére és a nemzetközi biztonságra, ugyanakkor újólag megerősítik a Felek törvényes jogait arra vonatkozóan, hogy önvédelmi és biztonsági szükségleteiknek megfelelően kézi- és könnyűfegyvereket gyártsanak, importáljanak és birtokoljanak.

A Felek mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött abban, hogy minden tekintetben tiszteletben tartják és teljes mértékben végrehajtják a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelmének kezelésével kapcsolatban a meglévő nemzetközi megállapodások amelyeknek a Felek részesei és az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai alapján rájuk háruló kötelezettségeket, valamint az e területen alkalmazandó nemzetközi jogi okmányok - köztük a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelme minden formájának megelőzéséről, leküzdéséről és felszámolásáról szóló ENSZ cselekvési program - keretében vállalt kötelezettségeiket.

A Felek vállalják, hogy adott esetben a kézi- és könnyűfegyverek tiltott kereskedelméhez kapcsolódó kérdések és problémák vonatkozásában folytatott vélemény- és információcsere, valamint közös egyetértés kialakítása, továbbá a Feleknek az ilyen kereskedelem megelőzése, leküzdése és felszámolása iránti képességeinek megerősítése érdekében párbeszédet alakítanak ki. A Felek megállapodnak abban, hogy az igazságszolgáltatás és a bűnüldözés terén minden szinten együttműködnek egymással jogi ügyekben, a jogállamiság elve és az intézmények erősítése érdekében.

A Felek megállapodnak abban, hogy - például a polgári jog, a polgári eljárásjog, a büntetőjog és a büntető eljárásjog terén - együttműködnek egymással az igazságügyi kapacitás és a jogrendszer javítása érdekében, valamint információcserét kezdenek a jogrendszerek és a jogalkotás tárgyában.

WHO cikkek

A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy a nemzetközi büntetőbíráskodás terén is együttműködnek. A Felek úgy vélik, hogy a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények nem maradhatnak büntetlenül, és a megfelelő szinten hozott intézkedésekkel biztosítani kell üldözésük hatékonyságát. A Felek úgy vélik, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság a nemzetközi béke és igazság érdekében működő, haladó és független intézmény. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással a nemzetközi közösséget érintő legsúlyosabb bűncselekmények megelőzését és megbüntetését célzó jogi keret erősítése, valamint a Római Statútumhoz való csatlakozás lehetőségének megfontolása érdekében.

A Felek megállapodnak abban, hogy e kérdésben előnyös lenne párbeszédet folytatniuk és együttműködniük egymással. A Felek párbeszédet indítanak a kétoldalú és többoldalú kereskedelemről és a kereskedelemmel kapcsolatos kérdésekről a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok megerősítése és a multilaterális kereskedelmi rendszer fejlesztése céljából.

A Felek vállalják, hogy a lehető legnagyobb mértékben támogatják kereskedelmi csereforgalmuk fejlesztését és diverzifikációját, a kölcsönös előnyök biztosítása érdekében.

 • Rák és ami a rettegett szó mögött van
 • Országgyűlési biztosok Magyarországot az Európai Unió tagjaként demokratikus intézményrendszer jellemzi, amelynek keretében a fékek és ellensúlyok rendszerét a jogrendszer hivatott biztosítani.
 • Galéria | Hotel Clark
 • Hungary National Integrity System Assessment (Hungarian) by Transparency International - Issuu
 • Kilép asztal
 • November
 • A tüdőrák az egyik legalattomosabb daganatos betegség – interjú a Korányi főigazgatójával

Vállalják továbbá, hogy a kereskedelem akadályainak megszüntetésével, különösen a nem vámjellegű akadályok és kereskedelmi korlátozások megfelelő időben történő megszüntetésével és az átláthatóság növeléséhez szükséges intézkedésekkel javítják és kiszámíthatóvá teszik a piacra jutási feltételeket, figyelembe véve a mindkét Fél részvételével működő nemzetközi szervezetek e téren végzett munkáját. Felismerve a kereskedelemnek a fejlődésben játszott elengedhetetlenül fontos szerepét, valamint azt, hogy a kereskedelmi preferenciák rendszere - beleértve az általános preferenciarendszert GSP - valamint a WTO által meghatározott különleges és megkülönböztetett elbánás segítette a fejlődő országokat, a Felek törekednek az ezek hatékony végrehajtásáról folytatott konzultációk fokozására.

E Cím végrehajtása tekintetében a Felek figyelembe veszik egymás fejlettségi szintjét.

és abbahagyja a dohányzást nekem 20 éve dohányzom, azonnal kiléphetek

A Felek tájékoztatják egymást a kereskedelempolitika és a kereskedelemmel kapcsolatos szakpolitikák - agrárpolitika, élelmiszerbiztonsági, fogyasztóvédelmi és környezetvédelmi politika - alakulásáról.

A Felek - egyebek mellett az e Címben említett területeken - ösztönzik a kereskedelmi és beruházási kapcsolataik továbbfejlesztésére irányuló párbeszédet és együttműködést, beleértve a kereskedelmi problémák megoldását, a technikai segítségnyújtást és a kapacitásépítési programokat a kereskedelmi kérdések rendezése érdekében. Lehetőségeik kiaknázása és egymást gazdaságilag kiegészítő jellegük kihasználása céljából a Felek törekednek arra, hogy több lehetőséget és megoldást tárjanak fel és keressenek kereskedelmi és beruházási kapcsolataik erősítésére, adott esetben ideértve a közös érdekű szabadkereskedelmi és egyéb megállapodások megtárgyalását.

A Felek vállalják, hogy fejlesztik, diverzifikálják és fokozzák az egymás közötti kereskedelmet, és javítják termékeik versenyképességét a belföldi, a regionális és a nemzetközi piacokon.

Ennek érdekében a Felek közötti együttműködés célja különösen a kapacitásépítés fokozása, például az alábbi területeken: kereskedelemfejlesztési stratégiák, a kereskedelmi mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött optimalizálása a GSP-preferenciákra is kiterjedően, versenyképesség, a vállalkozások közötti technológiatranszfer támogatása, a politikák, törvények és rendeletek átláthatósága, piaci információk, intézményfejlesztés és regionális hálózatépítés.

A Felek teljes mértékben igénybe veszik a kereskedelemösztönző segélyt és más kiegészítő segítségnyújtási programokat az egymás közötti kereskedelem és beruházások előmozdítása céljából. A Felek újólag megerősítik az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekről SPS szóló WTO-megállapodás alapján fennálló jogaikat és kötelezettségeiket.

A Felek továbbá megállapodnak abban, hogy együttműködnek egymással az egészségügyi és növény-egészségügyi kérdésekkel kapcsolatban, és előmozdítják a Felek között e téren folytatott együttműködést, olyan kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás révén, amely a Felek szükségleteihez igazodik, és célja az, hogy segítse őket az egymás jogszabályi kereteinek való megfelelésben, ideértve az élelmiszerbiztonság, a növény- és állategészségügy területét, valamint a nemzetközi szabványok alkalmazását.

A Felek megállapodnak abban, hogy szükség szerint együttműködnek egymással az állatjóléti mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött kapcsolatban, ideértve az állatjóléti előírások kidolgozásához szükséges technikai segítségnyújtást és kapacitásépítést.

Rák és ami a rettegett szó mögött van…

A Felek kommunikációs kapcsolattartókat neveznek ki az e cikk hatálya alá tartozó ügyekben. A Felek támogatják a nemzetközi szabványok alkalmazását, együttműködnek és információkat cserélnek egymással a szabványokkal, műszaki előírásokkal és megfelelőség-értékelési eljárásokkal kapcsolatban, különösen a kereskedelem technikai akadályairól TBT szóló WTO-megállapodás keretében. A Felek törekednek arra, hogy a kereskedelem technikai akadályainak terén az új jogszabályok kidolgozásának korai szakaszától kezdve információkat cseréljenek egymással.

Tiltott beltéri dohányzás: több mint 1 millió áldozat! HírCsárda Hogyan lehet mágneseket tenni a dohányzáshoz Meg kell ismételni a kezelést Visszatér a cigaretta utáni vágy A titok, hogy hogyan lehet mágneseket tenni a dohányzáshoz hagyják abba a dohányzást a dohány és a gyógyszeripar nem akarja, hogy megtudd Kezdjük a dohányiparnál - minden értelmetlen lenne, ha mindenki abbahagyná a dohányzást. Senki sem vásárolna cigarettát és a dohányipar, amely Öntől is milliókat keres évente, egyszerűen összeomlana.

Ennek érdekében a Felek ösztönöznek minden olyan intézkedést, amelynek célja a közöttük fennálló különbségek áthidalása a megfelelőség-értékelés, valamint a Felek e területen meglévő rendszereinek egységesítése, továbbá e rendszerek egymáshoz való közelítésének és összhangjának javítása.

A Felek megállapodnak abban, hogy eszmecserét folytatnak egymással és megvizsgálják annak lehetőségét, hogy harmadik fél által végzett tanúsítást alkalmazzanak a közöttük folyó kereskedelem megkönnyítése érdekében.

De mit is van e rettegett szó mögött? A rák egy gyűjtőfogalom, amely száznál is több betegséget foglal magában és különbséget kell tenni a rossz- és a jóindulatú daganatos megbetegedések között. Mindkét daganattípus közös jellemzője, hogy a sejtek kontrollálatlan szaporodásba kezdenek károsítva ezzel a környező egészséges szöveteket is. A rosszindulatú daganatok esetében ezek a sejtek áttétet is képeznek, míg a jóindulatú elváltozásoknál a daganatok kötőszövetes tokkal határoltak, ezért nem terjednek át más szervekre. A rákos sejtek A ráksejtek nem halnak meg a sejt életciklusának természetes végpontján, nem következik be az ún.

A kereskedelem technikai akadályaival kapcsolatos együttműködésre többek között megfelelő csatornákon folytatott párbeszéd, közös projektek, technikai segítségnyújtás és kapacitásépítési programok révén kerül sor. A Felek szükség esetén kommunikációs kapcsolattartókat neveznek ki az e cikk hatálya alá tartozó ügyekben.

A Felek: a tapasztalatokat cserélnek egymással, megosztják egymással bevált módszereiket és megvizsgálják az import, az export és az egyéb vámeljárások egyszerűsítésének lehetőségét; b biztosítják a vámszabályok, valamint a kereskedelem megkönnyítését célzó szabályok átláthatóságát; c vámegyüttműködést, valamint hatékony kölcsönös igazgatási segítségnyújtási mechanizmusokat fejlesztenek ki; d mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött kezdeményezések keretében törekednek a nézetek közelítésére és közös fellépés kidolgozására is, a kereskedelem megkönnyítését is ideértve.

mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött

A Felek különös figyelmet fordítanak többek között az alábbiakra: a a nemzetközi kereskedelem biztonsági és védelmi dimenziójának fokozása; b a szellemi tulajdonhoz fűződő jogok hatékonyabb és eredményesebb vámügyi érvényesítésének biztosítása; c a kereskedelem megkönnyítése, illetve a csalás és szabálytalanságok elleni küzdelem közötti kiegyensúlyozott megközelítés biztosítása.

Az e megállapodásban előirányzott egyéb együttműködési formák sérelme nélkül, a Felek kijelentik, hogy a jövőben fontolóra veszik vámügyi együttműködésről és kölcsönös igazgatási segítségnyújtásról szóló jegyzőkönyvek megkötését, az e megállapodásban meghatározott intézményi kereten belül.

A Felek törekednek arra, hogy mobilizálják a technikai segítségnyújtási erőforrásokat az e megállapodás alapján a vámügyi kérdésekben mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött együttműködés, valamint a kereskedelem megkönnyítésével kapcsolatos szabályok végrehajtásának támogatása érdekében.

A Felek versenyjogi jogszabályokat tartanak hatályban, és versenyhatóságokat működtetnek. E jogszabályokat hatékony, megkülönböztetés-mentes és átlátható módon alkalmazzák annak érdekében, hogy területükön előmozdítsák a jogbiztonságot. Ennek érdekében együttműködési eszközeik és programjaik keretében - a finanszírozás rendelkezésre állásától függően - a Felek kapacitásépítési és egyéb együttműködési tevékenységeket indíthatnak a versenyjogi törvények és rendeletek kidolgozása és végrehajtása terén.

Search form

A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák az együttműködést a szellemi tulajdon védelme és érvényesítése terén, ideértve a másik Fél földrajzi jelzései egymás területén való oltalma és lajstromozása megkönnyítésének megfelelő módjait is, figyelemmel az e téren érvényesülő nemzetközi szabályokra, gyakorlatokra és fejleményekre, valamint egymás képességeire.

Az együttműködés a Felek által kölcsönösen elfogadott formákban valósul meg, ennek keretében a Felek információt és tapasztalatot cserélhetnek egymással a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal kapcsolatos gyakorlat, e jogok előmozdítása, terjesztése, ésszerűsítése, irányítása, harmonizációja, védelme, érvényesítése és hatékony alkalmazása vonatkozásában, továbbá az e jogokkal kapcsolatos visszaélések megelőzése, valamint a hamisítás és a szerzői jogi kalózkodás elleni küzdelem terén, e jogok ellenőrzésével és védelmével foglalkozó szervezetek létrehozására és megerősítésére is kiterjedően.

A Felek ösztönzik és megkönnyítik a kereskedelmi és iparkamarák működését, valamint - a közös érdekű területeken folytatott kereskedelem és beruházások előmozdítása érdekében - a Felek szakmai szervezetei közötti együttműködést.

A Felek ösztönzik a párbeszédet egymás szabályozó testületei és magánszektorainak szereplői között, a kereskedelem és a beruházási környezet terén történt legutóbbi fejlemények megvitatása, a magánszektor fejlesztési szükségleteinek feltárása, valamint a vállalati versenyképesség erősítését célzó szakpolitikai keretekről szóló eszmecsere érdekében.

CÍM Ezen együttműködés célja különösen az olyan vonatkozó nemzetközi szabványok és okmányok végrehajtása és előmozdítása, mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött adott esetben a határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni ENSZ-egyezmény, annak kiegészítő jegyzőkönyvei és az ENSZ korrupció elleni egyezménye. A Felek - a Pénzügyi Akció Munkacsoport ajánlásának megfelelően - megállapodnak abban, hogy fel kell lépniük és együtt kell működniük, elkerülendő annak kockázatát, hogy pénzügyi rendszereiket jogellenes célokra, ezek között súlyos bűncselekményekből származó bevételek tisztára mosására lehessen használni.

A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák a szabályozás kidolgozására és végrehajtására, valamint a pénzmosás és a terrorizmus nagyon könnyű leszokni a dohányzásról elleni küzdelmet szolgáló mechanizmusok hatékony működésére irányuló képzést és technikai segítségnyújtást.

Az együttműködés a Felek jogszabályainak keretében különösen lehetővé teszi mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött vonatkozó információknak a Felek illetékes hatóságai közötti cseréjét, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemhez szükséges - a Felek és az e területen tevékenykedő nemzetközi szervezetek, például a pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó Pénzügyi Akció Munkacsoport FATF által elfogadottakkal egyenértékű - megfelelő előírások alapján.

A Felek együttműködnek egymással az e területen kialakítandó átfogó és kiegyensúlyozott megközelítés biztosítására: hatékony lépéseket tesznek, és összehangolják az illetékes hatóságok működését a bűnüldözés, a vámhivatalok, az egészségügy, az igazságügy és a belügy, valamint más érintett ágazatok területén annak érdekében, hogy az ópiummák tiltott termesztését, valamint a szintetikus drogok előállítását is beleértve csökkenjen a tiltott drogok kínálata, kereskedelme és kereslete, továbbá a drogfogyasztókra és a társadalom egészére gyakorolt hatása, és hatékonyabban ellenőrizzék a prekurzorokat.

nem csak - Traduction française – Linguee

A Felek megállapodnak az együttműködés módjaiban, amelyekkel ezek a célkitűzések megvalósíthatók. A fellépéseknek azokon a közösen elfogadott elveken kell alapulniuk, amelyek összhangban állnak a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, amelyeknek a Felek részes felei, azaz az ENSZ Közgyűlésének huszadik, A Felek közötti együttműködés keretei kiterjednek a műszaki és igazgatási együttműködésre, különösen a következő területeken: nemzeti jogszabályok és politikák megszövegezése, nemzeti szakintézmények, valamint tájékoztató és ellenőrző központok létesítése, személyi állomány képzése, kábítószerekkel kapcsolatos kutatás; a kábítószerek iránti kereslet, illetve a kábítószerek által okozott károsodás csökkentésére irányuló erőfeszítések; igazságügyi és rendőrségi együttműködés, valamint a prekurzorok hatékony ellenőrzése a kábítószerek és pszichotróp anyagok illegális előállításához kapcsolódóan.

 1. A dohányzásról való leszokás után kövér lesz
 2. Rák és ami a rettegett szó mögött van
 3. Dohányzásellenes gyógyszer
 4. CBD és nikotin 23 április Ennek a cikknek lényegében a CBD és a nikotin szedésének kockázatairól vagy haszonáról kell szólnia.
 5. Orrspray függőség gyakori kérdések
 6. A dohányzásról való leszokás és a súlygyarapodás megelőzése beckekszer.
 7. Leszokni a dohányzásról 4 hónappal ezelőtt

A Felek más területek bevonásában is megállapodhatnak. A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a személyes adatok fokozottabb védelme érdekében, adott esetben a legmagasabb nemzetközi normáknak - például a Felekre alkalmazandó nemzetközi okmányoknak - megfelelően.

A személyes adatok védelmével kapcsolatos együttműködés magában foglalhatja többek között az információ- és tapasztalatcsere formájában megnyilvánuló technikai támogatást.

A Felek újólag megerősítik a területeik közötti migráció irányítása érdekében tett közös erőfeszítések fontosságát. A Felek az együttműködés megerősítése céljából átfogó párbeszédet alakítanak ki valamennyi migrációval kapcsolatos kérdésben. A migrációval kapcsolatos szempontoknak szerepelniük kell a migránsok származási, tranzit- és célországainak gazdasági és társadalmi fejlődésére vonatkozó nemzeti stratégiákban.

A Felek közötti együttműködésnek a közös konzultációkon elvégzett konkrét igényfelmérésen kell alapulnia, és azt a vonatkozó hatályos - uniós és nemzeti - jogszabályoknak megfelelően kell végrehajtani.

CBD és nikotin

Az együttműködés többek között a következőkre helyezi a hangsúlyt: a a migráció mögött meghúzódó eredendő okok megoldása; b a jogszerű migrációval kapcsolatos átfogó párbeszéd indítása, közös megállapodás szerint a jogszerű migráció lehetőségeit előmozdító mechanizmusok létrehozása céljából; c tapasztalatok és módszerek megosztása az ENSZ A Felek ilyen célokra megfelelő személyazonossági okmányokat bocsátanak állampolgáraik rendelkezésére.

Amennyiben a visszafogadandó személy nem rendelkezik semmiféle okmánnyal vagy állampolgárságának egyéb bizonyítékával, úgy az érintett tagállam vagy Vietnam illetékes hatóságai - Vietnam, illetve az érintett tagállam kérésére - biztosítják, hogy a visszafogadandó személyt állampolgársága megállapítása céljából meghallgassák.

Vonatkozó jogszabályaiknak és eljárásaiknak megfelelően a Felek fokozzák a visszafogadási kérdésekkel kapcsolatos együttműködésüket annak érdekében, hogy állampolgáraik visszafogadása tárgyában az EU és Vietnam között - bármely Fél kérelmére, kölcsönös megegyezés alapján - megállapodás jöhessen létre.

A Felek megállapodnak abban, hogy fokozzák együttműködésüket az oktatás és képzés terén, megfelelő tiszteletben tartva sokszínűségüket a kölcsönös megértés erősítése érdekében, és megállapodnak a vietnami és az uniós oktatási lehetőségekkel kapcsolatos ismeretek terjesztésében.

mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött tanácsok a dohányzás egyszeri és végleges lemondásáról

A Felek ezenkívül hangsúlyt helyeznek a felsőoktatási intézményeik és szakosított ügynökségeik közötti kapcsolatok létrehozását, valamint az információk, know-how, diákok, szakértők és technikai források mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött ösztönzését célzó intézkedésekre, kihasználva az Unió délkelet-ázsiai oktatási és képzési programjai által biztosított lehetőségeket, valamint felhasználva a Felek által e téren szerzett tapasztalatokat.

A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy előmozdítják az Erasmus Mundus programhoz, valamint a konferenciatolmács-képző programokhoz hasonló felsőoktatási programok végrehajtását, és arra ösztönzik az EU és Vietnam oktatási intézményeit, hogy dohányzás kódoló kherson vélemények képzési és kutatási programok keretében működjenek együtt a felsőoktatási együttműködés és mobilitás előmozdítása érdekében.

A Felek megállapodnak továbbá abban, hogy párbeszédet kezdenek a felsőoktatás, valamint a műszaki és szakképzési rendszer korszerűsítéséhez kapcsolódó közös érdekű kérdésekről, amely olyan technikai segítségnyújtási intézkedéseket is felölelhet, amelyek célja többek között a képesítési keretrendszer és a minőségbiztosítás javítása.

A Felek megállapodnak abban, hogy az egészségügy területén együttműködnek az egészségügy és a szociális jólét feltételeinek - különösen az egészségügyi rendszer - javítása érdekében, beleértve az egészségügyi ellátást és az egészségbiztosítást. Az együttműködés főleg a következő területeken valósul meg: a az egészségügy javítását célzó programok az egészségügyi rendszerek, szolgáltatások és feltételek, valamint a szociális jólét javítására is kiterjedően; b az epidemiológiával kapcsolatos közös tevékenységek, ideértve az olyan járványok korai megelőzésével és ellenőrzésével kapcsolatos együttműködést is, mint a madárinfluenza, a pandémiás influenza és egyéb komolyabb fertőző betegségek; c egészségügyi tárgyú nemzetközi megállapodások, különös tekintettel a Dohányzás-ellenőrzési Keretegyezményre és a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályokra; d élelmiszer-biztonsági előírások, ideértve az importált élelmiszereknek a A Felek felismerik az egészségügyi ágazat további korszerűsítésének fontosságát, és megállapodnak az egészségügy terén folytatott kapacitásépítés és technikai segítségnyújtás erősítésében.

A Felek megállapodnak a természeti erőforrások és a biológiai sokféleség megőrzésének és fenntartható módon való igazgatásának szükségességéről, ami alapja a jelen és a jövő generációi fejlődésének.

A Felek megállapodnak arról, hogy az e téren folytatott együttműködés elősegíti a környezet megőrzését és javítását a fenntartható fejlődés megvalósítása céljából. A fenntartható fejlődéssel foglalkozó világ-csúcstalálkozó eredményeit figyelembe kell venni a Felek által az e megállapodás szerint vállalt valamennyi tevékenység elvégzése során.

Hogyan lehet mágneseket tenni a dohányzáshoz

A Felek megállapodnak abban, hogy együttműködnek a környezetvédelmi politikák kölcsönös támogathatóságának, valamint a környezetvédelmi megfontolások - az együttműködés valamennyi területébe való - integrálásának fokozása érdekében. Ennek érdekében a Felek két- és többoldalú keretek között törekednek együttműködésük erősítésére, ideértve a környezetbarát technológiák fejlesztésének, átadásának és hasznosításának támogatását célzó technikai segítségnyújtási programokat, valamint a millenniumi fejlesztési célok korai megvalósítását célzó, a kölcsönös előnyök elvén alapuló kezdeményezéseket és partnerségi megállapodásokat.

A Felek megállapodnak abban, mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött együttműködnek egymással az éghajlatváltozás, valamint annak a környezetkárosodásra és a szegénységre gyakorolt hatásai elleni küzdelem felgyorsítása terén, támogatják az éghajlatváltozás enyhítésére és az éghajlatváltozás kedvezőtlen hatásaihoz való alkalmazkodás elősegítésére irányuló politikákat különös tekintettel a tengerszint emelkedéséreés együttműködnek egymással annak érdekében, hogy fenntartható, alacsony szén-dioxid-kibocsátást mi rejlik a dohányzás elleni küzdelem mögött növekedési pályára állítsák gazdaságukat.