Dohányzási kódolás Luganszkban. A történet


A szerzô ezúton mond köszönetet a Szentpétervári Levéltári Fôigazgatóságnak, az Országos Széchenyi Könyvtárnak, az Országos Idegennyelvû Könyvtárnak, valamint az Ostromlott Leningrádról szóló tudományos konferenciák elôadóinak a könyv megírásához nyújtott értékes segítségükért. A szárazföldi ostromgyûrû áttörése A náci ostromgyûrû felszámolása A finn hadsereg kiszorítása a szovjet területekrôl Az ostrom hosszú távú következményei Demográfiai torzulások A megmentett fiatal nemzedékek képzése A leningrádi hipertónia Rokkantság Véradás, életmentés A blokád élettani következményei Árvák és felügyelet nélküli gyermekek Közegészségügyi- és ökológiai következmények A németek és csatlósaik büntetôjogi felelôsségérôl A szovjet kormány állásfoglalásai a náci megszállásról Fellépés az európai zsidók módszeres pusztítása ellen A náci hódítók és csatlósaik által okozott károk és veszteségek felmérése A vétkesek hadbírósági felelôsségre vonása 7 8 A háború elsô napja 9 Puskin: A bronzlovas részlet Ott állt a hullámverte part Szélében ô, nagyot akart, Messzi jövôt.

Nyargalt elôtte Dohányzási kódolás Luganszkban zord folyó; bukdosva rajt Hitvány ladik nyomult elôre. Mohos part, csupa süppedék, Dohányzási kódolás Luganszkban kunyhók, feketék, Csuhonyecek hajléka; árva Erdô, fölötte ködös ég, A mélyeit nap sose látta.

Vicihágó - második rész A harmadik nap A Fekete-Tisza reggelre fehér tükörképet hoz létre saját maga fölött, felhőből - reméljük, délebbre a Fehér-Tisza völgyét nem borítja valami hasonló ellenpont, például szénporból Egy nyitvatartó boltban beszerezzük az étel-ital utánpótlást, másodszor is végiggyalogoljuk hosszában a települést, akárcsak előző éjjel, és már kinn is vagyunk az állomáson. Nem tengenek túl a látnivalók, a XXI.

Zúg, zúg. S ô azt gondolta ki: Nincs jobb hely, hol várost emeljen A svédeket bosszantani, Dölyfös szomszéd nyugalma ellen. Sugallatot a táj adott: Európára ablakot Itt vágjunk; tenger mossa lábunk! Ide hajó hajót követ, Vendég hozzánk mindig jöhet, Vele kedvünkre lakomázunk Fordította: Kormos István 9 10 11 Ajánlás Ez a könyv a náci német haderô által a finn hadsereg segítségével a napon át körülzárt, éhezésre, tömeges éhhalálra ítélt, és szinte a blokád egész idôszakában légibombázásokkal, valamint nehéz ágyútûzzel tizedelt leningrádi emberek mindennapi életérôl, a civil élet szervezésérôl, a közrendrôl, a bûnözésrôl, a törvényi szigorról, az emberek ellenállásáról, a hadiipar és a szállítás teljesítményérôl, a lakosság hangulatáról, végül pedig dohányzási kódolás Luganszkban civil áldozatok számáról és a tömeges halálozás miatt szükséges tömeges temetkezés-hamvasztás megszervezésérôl szól.

Végezetül, a nagyhatalmak állásfoglalása alapján a büntetôjogi felelôsség kérdését is felveti a háborús bûntettek elkövetôivel szemben. A nap során a németek többször indítottak nagyszabású támadó hadmûveleteket a város védelmének áttörésére, de sikertelenül.

A szovjet haderô úgyszintén indított évente legalább két nagy támadást a szorító német gyûrû ellen, de azok januárjáig nem hoztak sikert.

  1. Otrivin menthol orrspray ára
  2. Ha abbahagyom az ivást és a dohányzást
  3. Látták rajtad, hogy hallgatózol, és azt hitték, alapos okod van rá.
  4. Kivándorló országgá válik Magyarország A kivándorlás immáron nyolc éve folyamatosan növekedést mutat, különösképp a fiatal korcsoportokban, így ha mérleget lehetne vonni a bevándorlással, az igazság az lenne, hogy Magyarország egyre inkább kivándorló országgá válik — állapítja meg a KSH Népességtudományi Intézete által nemrégiben készített Demográfiai Portré.
  5. BÁLINT JÓZSEF. nap. a évbôl. Leningrád - PDF Ingyenes letöltés
  6. angolozom.hu gyalogos hdo.

Az antifasiszta világ feszült figyelemmel kísérte a leningrádiak tragédiáját és elszánt ellenállását januárjában még csak egy szûk sávban sikerült áttörni a szárazföldi ostromgyûrût, de január én a Vörös Hadsereg teljes egészében felszámolta a Leningrád körül vont szárazföldi blokádot, és a német haderôt nagy távolságra visszavetette.

Százmilliók lélegeztek fel. Roosevelt figyelmét sem kerülte el ez a nagy esemény. A mérhetetlen szenvedést átélt leningrádiak iránti tiszteletét díszoklevélben fejezte ki, amelyet magyar nyelven elôször adunk ehelyütt közre.

Az Amerikai Egyesült Államok nevében, átnyújtom ezt a Díszoklevelet Leningrád városnak nagyszerû harcosaik, a hû férfiak, nôk és gyermekek emlékére, akik a hódítók miatt elszigetelt helyzetbe kerültek népük többi részétôl, és az állandó bombatámadásoktól, a hihetetlen hidegtôl, éhínségtôl, betegségektôl szenvedvén, sikerrel védelmezték szeretett városukat a dohányzási gyógymód Kínában idôszakban szeptember 8-tól január 11 12 ig, és ezzel szimbolizálták az agresszióval szemben álló Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége népeinek és az egész világ népének megtörhetetlen lelkét.

Könyvünk fôként az utóbbi évtizedben Oroszországban nyilvánossá vált titkos levéltári iratok statisztikai adatai és a korabeli államigazgatási és katonai dokumentumok felhasználásával készült. A hadmûveletek leírása nem dohányzási kódolás Luganszkban. A dohányzási kódolás Luganszkban fôként a tényeket ismerteti, ezért a tárgyban folyó tudományos vitákra csak a legfontosabb esetekben tér ki.

Szentpétervár története május tól számítható.

dohányzási kódolás Luganszkban

Idén tehát a Ebben az ünnepélyes légkörben dohányzási kódolás Luganszkban tehát tényszerûen megemlékezni arról az elszánt ellenállásáról, amit a náci hódítók ellen tanúsított. Idôszerû feltárni a magyar olvasók elôtt az orosz emberáldozatok példátlan méreteit, amit az egykori birodalmi fôváros esetünkben Leningrád lakossága a város rendíthetetlen védelmében hozott.

A város 15 kerületre, a külvárosokkal együtt pedig ra tagolódott. A város vezetése irányelvnek tekintette a bevándorlás fékezését, és a következô 10 esztendôre a lakosság kívánatos számának felsô határát 3,5 millióban határozta meg. A csökkenés az évi szovjet-finn katonai konfliktussal magyarázható, mivel e háború hatására, a városbaáramlás és az elvándorlás negatív mérleget eredményezett, csökkent a házasságkötések és az élve születések száma is.

A város a Finn Öböl és délnyugatról a Pulkovoi magaslat közötti katlanban fekszik. Akkori területe hektár volt, dohányzási kódolás Luganszkban hektár kert és parkfelület. A városban nagyobb és kisebb hid található. Leningrád az ország egyik legnagyobb vízi és vasúti közlekedési csomópontja volt.

A szomorú vándor. Rubezhnoe Miért nevezik a határ városát?

Innen ágazott el 12 vasúti fôvonal, vízi kijárattal a Balti tengerre hagyja abba a dohányzást örökre gyorsan a Fehér tengerre. Kereskedelmi dohányzási kódolás Luganszkban évi forgalma 3 millió tonna rakományt tett ki. A folyami hajózás évi teljesítménye elérte a 6 millió tonnát. A szovjet import több mint fele a Balti tenger irányából érkezett az országba. A kereskedelmi kikötô egyidejûleg szállítóhajó fogadására volt képes.

A hajózás biztonságát a Balti Hadiflotta garantálta, amelynek központi bázisa Kronstadt szigeten helyezkedett el. A német támadás elôtt itt 60 felsôfokú dohányzási kódolás Luganszkban mûködött hallgatóval. A lakóépületek száma elérte a 32 ezret, 16,6 millió négyzetméter lakóterülettel. Egy fôre átlagosan 6 6,5 négyzetméter lakóterület jutott. A közegészségügyi hatóságok ben munkásszállót egészségtelennek minôsítettek eltetvesedés.

Ezekben végén és februárjában hastífusz járvány tört ki. A vízvezetékek és a csatornahálózat áteresztôképessége azonban a népességhez igazított 13 14 normát nem érte el.

Much more than documents.

A szemét, a háztartási hulladék begyûjtése és elszállítása nem volt kielégítô. Az infrastruktúra elégtelensége megmutatkozott a közegészségügyi állapotokban, amit már korábban megviselt a szovjet-finn fegyveres konfliktus.

A német támadást követôen Leningrád és Leningrád megye területére vonatkozóan is kihirdették a hadiállapotot. A mozgósítás és a tartalékosok katonai szolgálatra történô behívása azonnal megkezdôdött. Az önkénteseket a katonai hadkiegészítô parancsnokságok fogadták. A védvonal építési munkálataira július tôl a férfiak 16 50, a nôk éves korosztályára hirdettek ki a hadi állapotra jellemzô közmunka kötelezettséget.

A hadi helyzet alakulása novemberig a Szovjetunió óriási terület- és emberi-gazdasági forrásveszteségére vezetett. Leningrád megsegítése tehát az ország alaposan összeszûkült gazdasági forrásait terhelte meg, ami még zavartalan közlekedési feltételek dohányzási kódolás Luganszkban is rendkívül bonyolult lett volna.

Much more than documents.

A terv elôkészületi anyagaiban Sondenstern tábornok is egyértelmûen fejti ki ezt a célt. A német hadászati gondolkodásban Leningrád természetszerûen összekapcsolódik a Balti tengert érintô német érdekekkel. A hadjárat során, a változó körülmények függvényében módosultak a Leningráddal kapcsolatos hitlerista megfogalmazások, de a város bevételét, mint célt csak igen hosszú idô elteltével adták fel.

Igaz, hogy Hitler július én beszél Leningrád bekerítésérôl, de az egy katonai lépésként értelmezhetô, hisz három nap multán Gazdasági érdekbôl a Balti tenger uralása elsôrendûen fontos volt a svéd vasérc szabad szállítása miatt, politikai okokból pedig: minél elôbb egyesülni a Szovjetunió ellen támadásba lendült fegyverbarát finn hadsereggel.

A finn kormány és a hadsereg vezérkara szorosan együttmûködött a német vezérkarral a Barbarossa terv kidolgozásában, noha nemzetközi jogérvénnyel nem kötöttek Hitlerrel katonai szövetséget. Ennek megfelelôen német katonai dohányzási kódolás Luganszkban vonultak fel Finnországon keresztül Norvégiába és a finn Lapföldön is állomásozott egy német lövészhadosztály, finn területen kapott bázist egy német légiflotta egység.

A finnek ezer fôvel két hadsereget indítottak meg déli irányba a szovjet területek ellen. Az 50 ezer fôs német hadtest Norvég támadt sikertelenül finn területrôl Murmanszk haditengerészeti dohányzási kódolás Luganszkban és kereskedelmi kikötô elszigetelésének céljával.

4.hassel gyalogos hdo.

A finn hadsereggel való egyesülés hadászati felfogásában beszél Hitler az egy hét múltán kiadott direktívában Leningrád körülzárásáról. Operatív értelemben van szó a város bekerítésérôl Keitel tábornagy értékelésében is, míg Hitler augusztus 4-én újból elmagyarázza a CENTRUM hadsereg Moszkva fôirányba támadó német hadsereg csoportosulás törzsében, hogy elsôdleges jelentôségû Leningrád bevétele és a Balti tenger partvonalainak megszerzése, mivel ebben a régióban jelentôs számú ipari vállalat helyezkedik el, azon kívül Leningrádban mûködik az egyetlen orosz nehéz harckocsi gyártó bázis, 15 16 végül ezúton küszöbölhetô ki a Balti Hadiflotta.

A további német stratégiai szándék az volt, hogy a felszabaduló finn erôk német támogatással elvágják a Murmanszk felé vivô vasútvonalat és elôretörjenek Arhangelszk kikötôig, hogy a Leningrád bevétele után felszabaduló jelentôs német erôk Moszkva felé fordulhassanak, és a német CENTRUM hadseregcsoporttal együttmûködve, harapófogóba zárják Moszkvát. Ismert W. Churchill angol miniszterelnök éleslátása stratégiai kérdésekben, aki szeptember én levéllel fordult J.

Sztálinhoz, háború utáni kompenzációt ígérvén arra az esetre, ha a szovjet kormány a Balti Hadiflotta hadihajóinak elsüllyesztésére kényszerülne.

Az dohányzási kódolás Luganszkban dohányzási kódolás Luganszkban korábban ugyanezt kérte francia szövetségesétôl, és mivel azok vonakodtak eleget tenni a kérésnek, az angolok maguk süllyesztették el a szövetséges francia hajókat, hogy azok ne kerüljenek Hitler kezébe!

A legrosszabb fejleményekre is felkészülvén, Sztálin, a haditengerészeti népbiztos, N. Kuznyecov admirálissal együttesen szeptember én parancsba adta a Balti Hadiflotta fôbb hadihajóinak aláaknázását. A Flotta megsemmisítésére nem került sor. A németek Leningrád elôterébe vezényeltek belga és holland önkénteseket.

Filmrendező - Uniópédia

Belgiumban a német megszállás után összeverbuváltak egy németbarát légiót és elnevezték Flandria légiónak, a holland önkéntesek adták a Nederland légiót, és itt vetették be a Franco által felajánlott spanyol Kék hadosztályt.

A Kék hadosztály egységei dohányzási kódolás Luganszkban, fosztogattak Leningrád olyan ismert külvárosaiban, mint Puskin és Pavlovszk szeptemberében a német hódítóknak sikerült Leningrád várost és a hozzá közel esô néhány járást szárazföldi ostromgyûrûbe zárni.

Hitler november 8-án tartott nyilvános beszédében a következôképpen szónokolt: Aki az államhatártól eljutott Leningrádig, még képes megtenni 15 km-t és behatolni a városba. Ebben nem lehet kételkedni. De erre nincsen szükség. Dohányzási kódolás Luganszkban város be van kerítve, azt senki soha nem szabadítja fel, és a kezünkbe hullik. Az élet rácáfolt erre a hitleri jövendölésre. Leningrádot kolosszális veszteségek érték, de nem hullott a nácik ölébe.

A város szállítási összeköttetése a hátországgal a Ladoga tón keresztül dohányzás abbahagyása.

Na vajon, hogy bírom cigi nélkül?

Dohányzási kódolás Luganszkban tavaszán az utánpótlást biztosító jégút az olvadás miatt elvesztette aktualitását, napirendre került a szovjetek hajózása a Ladoga tavon. Ekkorra már Hitler menesztette a NORD hadseregcsoportosítás parancsnokát von Leeb tábornokot és helyére Küchler tábornok került, aki tavaszán a következô merész kijelentést tette: az egyetlen út a Ladoga tó jegén, amelynek segítségével Leningrád lôszereket és élelmet kaphatott, most a tavasz beköszöntével, visszavonhatatlanul elveszett.

Mostantól egy madár sem repülhet át a dohányzási kódolás Luganszkban által vont ostromgyûrûn. A német hadvezetés azt tervezte, hogy a szovjet hajóforgalmat a Ladoga tón és a hozzá csatlakozó útvonalakon, átrakóhelyeken masszív légitámadásokkal és 16 17 finn összefogással a német és az olasz hadiflotta odavezényelt erôi megbénítják.

A légitámadásokat ismétlôdôen dohányzási kódolás Luganszkban német kötelékek hajtották végre.

dohányzási kódolás Luganszkban zsírok lesznek a dohányzásról való leszokás miatt

A szovjet légelhárítás ellenállásán a nagy és gyors siker reménye azokban mindjárt a kezdeteknél szertefoszlott. A Ladoga tavat és partja nagyobb részét a finn hadsereg sikeres elôrenyomulása után a finn flottilla uralta.

A németek átszállítottak a Tóra olasz torpedóvetô naszádokat, hogy azok speciális tengeri aknákat rakjanak le. A Finn Hadiflotta parancsnoka nagy reményeket fûzött az olasz közremûködéshez. A 20 tonna vízkiszorítású olasz naszádok 47 csomó menetsebességre való képességgel, két torpedó készlettel, gépfegyverrel és hat mélyvízi bombával rendelkeztek.

Meglehetôsen kalandos útvonalon június második felében érkezetek meg a Ladoga tóra. Specie olasz kikötôbôl Stettinbe tehergépkocsin, Stettinbôl Helsinkibe teherhajón, azután vontatták ôket a finn Viborg kikötôjébe, onnan a Sajmen csatornán tovább és végül vasúton Lahdenpohjiba, a Ladoga tó finn kézen lévô partjára. A németek és a finnek október én Brazil kód néven elkeseredett deszant támadást intéztek a Ladoga tó Szuho nevû tenyérnyi, de mesterségesen kiszélesített és erôddé alakított szovjet sziget ellen, amelynek kulcsszerepe volt a szovjet hajózási útvonal tüzérségi védelmében.

Támadásba lendült 16 deszant hajó dohányzási kódolás Luganszkban 7 deszant naszád. A németek, a finnek és az olaszok e támadása súlyos vereséggel végzôdött, és ezzel megpecsételôdött a német ambíció dohányzási kódolás Luganszkban szovjet hajó utánpótlási vonal elvágására.

miért hagyta el a férfi a dohányzást? itt az ideje, hogy abbahagyja a dohányzást

Ennek a csatának a jelentôségét hangsúlyozta Meister Jürg, svájci történész. Ha év nyarán kényszeríteni tudták volna az oroszokat az ellátmány utánpótlás megszûntésére a Ladoga tón keresztül, akkor a szárazföldön teljesen körülzárt Leningrád kénytelen lett volna kapitulálni az éhínség miatt, vagy mindenesetre sikerült volna birtokba venni azt nagyobb áldozatok nélkül.

dohányzási kódolás Luganszkban

Moszkva és Leningrád sorsát illetôen Hitler nem rejtette véka alá azt a bûnös szándékát, hogy ezt a két várost a földdel kell egyenlôvé tenni. Moszkva, Leningrád és a többi város számára egy szabályt kell alkalmazni, vagyis elfoglalásuk elôtt a tüzérség és a bombázó légierô változtassa ôket romhalmazzá.

A német hadvezetés ehhez a direktívához Leningrád ostroma esetében mindvégig hû maradt. Az új finn államhatáron hozzáfogtak a védvonal kiépítéséhez, de azok csak részben készültek el, illetve nem voltak még készek a rendeltetésszerû alkalmazásra.

Filmrendező

Jóllehet a szovjet hadvezetés doktrínája azzal számolt, hogy Leningrád esetében a fô megerôsített védelmi vonal háború kitörésekor az északi irány lesz, és ennek megfelelô volt a meglévô szovjet haderô diszlokációja, északon folyamatban volt a védvonal építése is. Ezen kívül a Balti Hadiflotta a Rigai és a Finn öböl védelmére állt rá, illetve a Finn öböl déli partvonalán lehetséges ellenséges deszant partraszállók elhárítására készült. A szovjet katonai hipotézisek egyáltalán nem számoltak azzal, hogy a német haderô a porosz határ felôl és a Balti országokon át szárazföldön, vagy pláne déli irányból is megközelítheti és ostromolhatja Leningrádot, létében fenyegetve azt.

A német hadsereg a támadás napjától számított dohányzási kódolás Luganszkban nap alatt km-t nyomult elôre, tehát naponta átlag 25 km-t. Ekkora gyors elôrenyomulásra a szovjet hadvezetés nem számított.

Ennél fogva a város külsô katonai védelmének megszervezése gyakorlatilag a kialakult váratlan hadi helyzetre reagáló rögtönzések sorozata volt. A szovjet hadvezetés arra kényszerült, hogy meggyengítse az északi finn határ menti védelmi pozícióját, és az északi finn frontvonalról csapatokat csoportosítson át a délnyugati német támadás feltartóztatására.

A Balti dohányzási kódolás Luganszkban hárult a küldetés, hogy a német bombázásokat dohányzási kódolás Luganszkban a háború kezdetén látványosan megtorolja. A Balti tenger Sarema szigetérôl mért csapást Berlinre augusztus 8-án hajnalban a Balti Flotta akna-és torpedóvetô légi ezrede, DB-3 típusú távolsági bombázó repülôivel.

Utána szeptember 4-ig még ugyanerrôl a helyrôl 10 légitámadást intéztek Berlin ellen. A német parancsnokság kezdetben az angol légierônek tulajdonította ezeket a szovjet válaszcsapásokat, Anglia azonban nyilvánosan nem vállalta magára. Leningrád dohányzási kódolás Luganszkban rögtönzött erôdvonalat építettek. Ezek harci értékérôl szükségtelen fejtegetésekbe bocsátkozni. Az erôfeszítés volt óriási. A kijelölt körgyûrûben km hosszúságban építettek ki harckocsi csapdákat, kiástak kilométer lövészárkot, leraktak kilométer drótakadályt, km szakaszon kidöntött szálfákkal képeztek közlekedési akadályokat, fa- és beton szerkezetû bunkert, tûzfészket építettek.

A rögtönzés és a rövid idô miatt ez a védvonal nem válhatott kapitális modern erôdvonallá és elég hatékonnyá a lendületben és erôfölényben lévô német haderô elôtt. A Karél Földszoroson támadott az egyik finn hadsereg csoportosulás.

Célja, hogy lezárja a szovjetek szárazföldi kijutását a hátországba a szoros északi részén, a Ladoga tó fölötti sávban, és ezzel elôkészítse a közvetlen támadást Leningrád ellen. A másik finn csoportosulás Petrozavodszk irányába nyomult elôre, hogy lezárja a Ladoga tó keleti partja és az attól keletre fekvô Onyega tó közötti szárazföldi kijárat lehetôségét a szovjet hátország felé, északi irányba. Itt, július 7-én a finn katonai erôk fölénye 3,2 szeres volt.

Sztálin augusztus 4-én levélben fordult Dohányzási kódolás Luganszkban, és az amerikai kormány diplomáciai csatornáján keresztül felajánlotta a finn vezetôknek, hogy váljanak le Hitlerrôl. Cserébe a dohányzási kódolás Luganszkban fél az évi államhatárokat felülvizsgálja Finnország javára. A finnek hajthatatlanok voltak és Hitler embereit folyamatosan beavatták a szovjet-amerikai titkos kezdeményezésekbe. Augusztus én Sztálin közvetlenül fordult a finn vezetôkhöz ezzel az ajánlattal, de mindhiába.

Churchill személyesen próbált nyomást gyakorolni C. Mannerheim, finn fôparancsnokra, de ez se vezetett eredményre december 5-én ezért Anglia hadat üzent Finnországnak július én kiadott hadparancsában Mannerheim deklarálta: A szabad Karélia és a Nagy Finnország eszméje vezessen minket a világtörténelmi események óriási örvényében. A finn seregek sikeresen nyomultak elôre, az említett kijáratokat lezárták, a Murmanszk vasútvonalra vezetô legrövidebb Kirov nevezetû vasútvonalat birtokba vették, ami igen súlyos csapás volt Leningrád és a szovjet hátország szállítási összekötetésére.

BÁLINT JÓZSEF. 900 nap. a 300 évbôl. Leningrád

Lényegesen dohányzási kódolás Luganszkban vált a murmanszki kikötôn beérkezô amerikai nyersanyag, fegyver és élelmiszerszállítmányok eljuttatása rendeltetési helyükre. A Leningrádnak szánt küldeményeken Csak Leningrádnak felirattal ellátott ládák óriási belsô oroszországi körutazást követôen érkezhettek egyáltalán Leningrád közelébe. De a sorsdöntô stratégiai feladatot a német-finn együttmûködés már nem volt képes teljesíteni, vagyis a délrôl kibontakozó német frontvonallal a finnek nem tudtak egyesülni, és a tervezett harapófogót a nagykiterjedésû leningrádi térségben bezárni.

Így maradhatott meg a szovjetek kijárat lehetôsége a hátországba a Ladoga tó délkeleti részén keresztül, igaz, meglehetôsen szûk sávban. Ezen az úton érkeztek be az amerikai Lend Leese segélyszállítmányok is. A Ladoga tó és az Onyega tó közötti Karél földrészen a finn erôk jelentôsen túllépték az január 1-ei államhatárt.

Az Onyega tó nyugati partjának egy részét is megszállták, tehát a területhódítás jelentôs mértékben fenn állt. Vannak olyan állítások, hogy a finneket Hitler még ezeken is túlmenô, további katonai vállalkozásokra inspirálta, de Mannerheim óvatos volt és inkább kitért a további támadás elôl azzal az ürüggyel, hogy a finn csapatok leharcolt állapotban vannak.

A Leningrád elôterében nyugatról és délnyugati irányból elôretörô német NORD hadseregcsoporttal szemben állt a szovjet Észak-nyugati front, amely júliusában km széles sávban, gyér tûzerôvel védekezett.