Pollack füst abbahagyta a hallgatást. Pollack Expo 10. oldal


Derek Prince: A hit alapjai - 10/7. Isten erejének átadása

Az álló csillag. Nem tudom, hány óra volt, mikor B. Az ibolyaszínű égen teljes pompában ragyogtak a csillagok. A kövezeten ropogott a hó. Az utcza néptelen volt.

GYÖNGYÖSI ISTVÁN: MÁRSSAL TÁRSOLKODÓ MURÁNYI VÉNUS

Csak az én nyomaim látszottak a fehér hórétegen. Mikor az ablakom függönyét lebocsátottam, szemembe ötlött, hogy a Jupiter szinte vakító ezüstszínben ragyog. Gondoltam magamban, talán azért látom ilyennek, mert jégkéreg van az ablakomon, azután hirtelen elfelejtettem az egész leszokni a dohányzásról 117 kor és mély álomba merültem.

Nem tudom, meddig aludtam, de mikor fölnyitottam a szemeimet, némi kábultságot éreztem. Fölugrottam, hogy el ne késsem a napi munkától. Az órám állt. Odamentem hát az ablakomhoz és fölhúztam a függönyt, hogy az idő felől tájékozzam magamat. Az égen nem volt még napvilág. A Jupiter még mindig ott ragyogott az ablakommal szemben. Kívül az utczán csöndes volt minden.

Jegyzetek.

Visszafeküdtem az ágyamba és ismét aludtam egy verset. Emlékszem rá, hogy nagyon jól esett ez a második alvás. Olyan üdén ébredtem föl belőle, mintha akkor születtem volna. Siettem is otthagyni az ágyat. Véleményem szerint délelőtti 10 óra lehetett és én már is elkéstem a munkámból. Milyen nagy volt azonban a csudálkozásom, midőn az ablak függönyét fölhúzva, az eget az előbbi pompájában, a Jupiter csillagot az előbbi fehér izzásban pillantottam meg. Hogy még egyszer neki dőljek az alvásnak, ahhoz nem éreztem kedvet.

Eszembe jutott, hogy kitünő konstantinápolyi dohányom van és hogy tegnap friss theát vettem.

pollack füst abbahagyta a hallgatást 20 év dohányzott és hirtelen abbahagyta

Meggyujtottam hát a spirituszt és theát forraltam. Illatos és zamatos thea volt.

Mosdók, vécék

Megtöltöttem utána a csibukomat és mert czudar hidegnek éreztem a levegőt, visszabujtam az ágyamba. Három éve halogatom már ennek a könyvnek az elolvasását, most éreztem hozzá először hajlamot.

leszokni a dohányzásról miért fáj a mellkas

Azonban alig olvastam a könyvből 3 oldalt, az erős török dohánytól-e, vagy Kantnak a filozófiájától szédülni éreztem a fejemet. Letettem hát a csibukomat, és ismét elaludtam. A szél ordítva futkosott a kályhámban, mikor fölébredtem; az ablakok zörögtek és az esőcsatornáról pilingelve hullottak alá a jégcsapok. Csaknem hanyatt estem ijedtemben, mikor az égen ismét a csillagokat pillantottam meg.

The Project Gutenberg eBook of Vidéki hirek és más elbeszélések by Zsigmond Móricz

Kétségtelen volt előttem, hogy a föld megállott s hogy én már 3—4 nappalt nézek éjszakának. Bizonyos, — gondoltam magamban, — hogy a földnek a tengelye az erős hideg következtében megfagyott és így a föld megszünt forogni. Pollack füst abbahagyta a hallgatást aggodalmam támadt egyszerre: ha minket ért az a malőr, hogy a hemisféránk nem a nap felől állott meg, ki fog bennünket győzni petroleummal?

Ilyenféle gyötrődések között jártam a szobában körülbelül 1 óra hosszáig. Akkor aztán elbágyadva a kínos gondolatoktól, ismét elaludtam.

A gizehi pergamen-lapok.

Arra ébredtem föl, hogy az ajtóm nyikorog. Ugyanebben a pillanatban kinyílott az ajtó és odaugrott hozzám a rendőrbiztos. Kicsavarta kezemből a revolvert. A szobám egyszerre tele lett emberekkel és asszonyokkal.

csehov, amikor abbahagytam a dohányzást olcsó dohányzótabletták Ár

A rendőrbiztos odafordult a szerkesztőmhöz és így szólt: pollack füst abbahagyta a hallgatást Éppen jókor érkeztünk; ha még egy perczig késünk, hát a munkatársa agyonlövi magát! Öngyilkosság öngyilkos nélkül. Alacsony, köpczös ember volt.

Fekete szemöldökeit olyan méltósággal mozgatta, mint egy római hadvezér, s nekem úgy tetszett, mintha beszélni is csak «ciceró»-ban szokott volna. Elindultam hát a rendőri hivatalhoz és bemutattam magamat a bárkonyosi főkapitánynak: — Zelenváry Balambér vagyok, a «Hirlap» munkatársa. A főkapitány szemüvege megcsillant, a mint föltekintett. Pedig hát 50 krajczárért vettem a nevemet; hanem úgy gondolkoztam, hogy a személyem nikotinmentes cigaretta meg van ez a név nemesítve!

Különben azelőtt Buxbaum Alfréd volt a nevem, a nélkül, hogy zsidó voltam volna. Dehát én istenem, ki olvasna el olyan tárczát, a mely alá Buxbaum Alfréd van jegyezve! A főkapitány nagyon meg volt elégedve a formámmal, csupán a füleim nem tetszettek pollack füst abbahagyta a hallgatást de biztosítottam, hogy ilyen fülek vannak most divatban Párisban, s ő megnyugodott benne.

Azt mondta, hogy nincs semmi hír. Kétségbe voltam esve. Nagy szomorúan állítottam be a szerkesztőségbe, a hol a szerkesztőm négyszögletű lyukakat vágott egy újságba s e mellett szidta a finánczokat, a kik a dohányát megtalálták.

Milyen szidalom volt az!

Mosdók, vécék

Milyen költői! Mily magvas és ékes! Demoszthenesz sem tudott volna szebben pollack füst abbahagyta a hallgatást. Képzelje, öcsém, megtalálták a dohányomat!

Hanem az a baj, hogy megbüntetnek legalább is száz forintra! Ezeket mondva, úgy odacsapta az ollóját a sarokba, hogy csaknem szikrát vetett. Alig mertem kinyögni, hogy nincs. Sohasem felejtem el azt a kővé változtató tekintetet, a mivel végig mért. Látta, hogy újoncz vagyok, miért is enyhébb arczot vágott.

Pollack Expo 10. oldal

Azt mondta, üljek le s irjam, a mit diktál. Irtam: Léghajó városunk fölött. Ma hajnalban a koránkelők egy óriási léghajót pillantottak meg városunk fölött, mintegy nyolcz kilométernyi magasságban.

pollack füst abbahagyta a hallgatást dohányzó nyalókák